Facts About ภาวะเศรษฐกิจไทย Revealed

ค้นหาข่าวสาร สุนทรพจน์ สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงกำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ล่าสุดของ ธปท. ข่าว ธปท.

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม[แก้]

ข้อมูลสถิติที่สะท้อนกิจกรรมหรือภาวะต่าง ๆ ของภาคเศรษฐกิจ การคลัง การเงิน และสถาบันการเงิน ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ ธปท.

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ธนบัตรชำรุด นวัตกรรมภาคการเงิน กลับ

ข้อมูลสถิติความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการของ ธปท.

ประมาณการล่าสุดของการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

ใช้เครื่องมือคำนวณต่าง ๆ เพื่อทำให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายขึ้นอีกนิด

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและการเงินในด้านต่าง ๆ

ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับระบบการชำระเงินของไทย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ธปท.

เศรษฐกิจภาคเหนือปรับลดลงจากเดือนก่อน การบริโภคลดลงหลังเร่งไปในช่วงตรุษจีน รวมทั้งกิจกรรมท่องเที่ยวลดลงหลังพ้นช่วงฤดูท่องเที่ยว และเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันในช่วงครึ่งหลังของเดือน ภาวะเศรษฐกิจไทย ด้านผลผลิตเกษตรลดลงจากเอลนีโญ ส่งผลให้ผลผลิตอุตสาหกรรมในหมวดอาหารลดลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *