Considerations To Know About ภาวะเศรษฐกิจไทย

มาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย กฎหมายและประกาศ กลับ

โปรดเช็กให้ชัวร์ โทรถามให้แน่ว่าผู้ให้บริการเหล่านั้นได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องหรือไม่

ดูแลให้ระบบเศรษฐกิจการเงินยังคงดำเนินต่อไปได้ ในช่วงที่ประสบภาวะวิกฤต โดยเป็นการดำเนินงานนอกเหนือจากหน้าที่หลักของ ธปท.

บริการการขออนุญาตดำเนินธุรกิจทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.

) ทำเนียบผู้บริหาร คณะกรรมการ ผู้ว่าการอดีตถึงปัจจุบัน

ข้อมูลสถิติที่สะท้อนกิจกรรมหรือภาวะต่าง ภาวะเศรษฐกิจไทย ๆ ของภาคเศรษฐกิจ การคลัง การเงิน และสถาบันการเงิน ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ ธปท.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ข้อมูลสถิติความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการของ ธปท.

ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตหรือใบขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ธปท.

การกํากับดูแลกิจการที่ดี โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย การสังเกตธนบัตรปลอม และการแลกธนบัตรชำรุด

อินโฟกราฟิก คลิปวีดีโอ จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานภาวะและแนวโน้มสินเชื่อของสถาบันการเงิน

นำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้พัฒนานวัตกรรมและบริการทางการเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *